JAKO katalog PL - Strona 336ODPOWIEDZIALNO
Uczciwo gra w naszej firmie du rol, nie tylko na boisku, lecz
równie w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi oraz
w obchodzeniu si z zasobami. Z naszymi dostawcami pracujemy
dugotrwale w atmosferze wzajemnego szacunku, aby wspólnie
nieustannie poprawia warunki pracy i standardy rodowiskowe
w acuchu dostaw.
Wszystkie produkty JAKO poddawane s intensywnym testom zarówno podczas ich
opracowywania jak i produkcji. Testy te obejmuj testy praktyczne oraz kontrole
waciwoci fizycznych tekstyliów w niezalenych instytutach badawczych, testowane
jest midzy innymi zachowanie w praniu i zbieganie si produktów, ich wytrzymao na
przetarcia i rozdarcia, czy odporno koloru. Gwarantuje to spenienie wszystkich wymogów
ustawowych, np. przepisów dotyczcych rodków ochrony indywidualnej, czyli ochraniaczy i
rkawic bramkarskich.
SOJUSZ DS. TEKSTYLIÓW PRODUKOWANYCH ZGODNIE
Z ZASAD ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU
RODKI CHEMICZNE
AMFORI BSCI
DOSTAWCY
JAKO jest czonkiem stowarzyszenia na rzecz ekologicznych tekstyliów. Zrzesza on
przedsibiorstwa dziaajce w przemyle tekstylnym i odzieowym oraz instytucje
i organizacje polityczne, których celem jest poprawa warunków spoecznych, ekologicznych
i ekonomicznych w produkcji tekstyliów. Wszystkie przedsibiorstwa nalece do
stowarzyszenia zobowizane s do opracowania rocznego raportu z rozwoju i ustalenia
konkretnych celów na mapie drogowej. Aktualna mapa drogowa JAKO publikowana jest
na stronie www.jako.de.
JAKO jest czonkiem amfori BSCI. Nasi dostawcy zobowizani s do wdroenia w swoich
fabrykach kodeksu postpowania BSCI zawierajcego róne przepisy dotyczce BHP.
Przestrzeganie kodeksu postpowania w zakadach produkcyjnych jest regularnie
weryfikowane i oceniane w audytach przeprowadzanych przez firmy zewntrzne.
W razie uchybie dostawca jest zobowizany do opracowania i wdroenia konkretnego
planu dziaa.
334
BEZPIECZESTWO PRODUKTU
Ochrona klientów i rodowiska ma dla nas kluczowe znaczenie. W celu zagwarantowania,
e przy produkcji naszych wyrobów nie uyto adnych niebezpiecznych lub zakazanych
prawnie substancji, wszystkie produkty JAKO podlegaj ograniczeniom wynikajcych
z German Fashion Modint Restricted Substances List. Do produkcji tekstyliów mona
stosowa wycznie takie materiay, które speniaj wymogi OEKO-TEX® STANDARD 100,
klasa 2, s odpowiednio sprawdzone i zostay poddane odpowiedniej certyfikacji.
JAKO zleca produkcj sprawdzonym i zaufanym producentom wg wasnych wzorów
i standardów jakoci. Wane dla nas jest, aby wiedzie, gdzie, przez kogo, i w jaki sposób
produkowane s nasze produkty. Dlatego starannie wybieramy naszych dostawców
i regularnie ich wizytujemy. Koncentrujemy si na niewielkiej liczbie dostawców gównych,
z którymi nawizujemy dugotrwa wspóprac. Zwiksza to transparentno i umoliwia
utrzymanie jakoci na wysokim poziomie oraz szybki czas dostawy dla naszych klientów.
335

PaperturnPowered by


Pełny ekran Naciśnij żeby przeczytać
Katalog do wertowania systemu Paperturn
Szukaj
Przegląd
Pobierz plik PDF
Drukuj
Koszyk
Pełny ekran
Zamknij pełny ekran